KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie parkingu przy ul. Wschowskiej 10 w Warszawie („Parking”).

1. Kto jest administratorem Pani / Pana danych osobowych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wschowska 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wschowskiej 8, 01-239 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 560155, NIP: 1132890847, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł („Administrator”).

2. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Jeśli znajdą się Państwo na obszarze monitorowanym, Administrator może przetwarzać Państwa wizerunek oraz numery rejestracyjne samochodu. Rejestracji podlega tylko obraz.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom korzystającym z Parkingu oraz ochrona własności Administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale ich rejestrowanie odbywa się automatycznie po wejściu na teren monitorowany.

3. Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez 45 dni. W wyjątkowych przypadkach możemy przetwarzać Pani/Pana dane przez dłuższy okres. Takim wyjątkiem może być sytuacja, w której nagranie, na którym utrwalone zostały Pani/Pana dane osobowe będzie stanowiło dowód w postępowaniu sądowym.

4. Czy udostępniamy Pani / Pana dane osobowe podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów współpracujących z Administratorem, m.in. w zakresie serwisowania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego.

5. Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Jeśli uważa Pani / Pan, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W jaki sposób może Pani / Pan skontaktować z Administratorem?

Wszelkie pytania w zakresie opisanym powyżej może Pani / Pan kierować do Administratora w formie:

  1. elektronicznej na adres poczty e-mail: [email protected] lub
  2. pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej.