Regulamin

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO USYTUOWANEGO PRZY ULICY WSCHOWSKIEJ 10 W WARSZAWIE

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki wjazdu i korzystania z wyznaczonych dla pojazdów miejsc postojowych na terenie parkingu usytuowanego przy ul. Wschowskiej 10 w Warszawie („Parking”), którego dzierżawcą jest spółka pod firmą Wschowska 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Dzierżawca”).
 2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla klientów Dzierżawcy oraz podmiotów z nim współpracujących, których lista stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, poruszających się samochodami osobowymi, o których mowa w ust. 4 poniżej („Korzystający”).
 3. Korzystający akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) i zobowiązuje się do ich przestrzegania - poprzez wjazd na jego teren. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu, bezwzględnie zabrania się wjazdu na teren Parkingu.
 4. Parking zawiera 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, których masa nie przekracza 3,5 tony.
 5. Parking jest niestrzeżony, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-24:00. Zabrania się pozostawiania aut na Parkingu poza godzinami jego otwarcia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Dzierżawca ma prawo wyrazić zgodę na parkowanie na terenie Parkingu poza wyznaczonymi godzinami jego funkcjonowania, na wniosek osoby zainteresowanej.
 7. Korzystanie z Parkingu jest bezpłatne dla osób, które uzyskały zgodę na skorzystanie z Parkingu, przez co należy rozumieć wydanie przez Dzierżawcę lub podmiot z nim współpracujący żetonu umożliwiającego wyjazd („Zgoda”). Wrzucenie żetonu do urządzenia podnoszącego szlaban uważa się za uzyskanie bezpłatnej Zgody na wyjazd z Parkingu przez Korzystającego.
 8. W przypadku wjazdu na teren Parkingu bez uzyskania Zgody, osoba korzystająca z Parkingu w taki sposób zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej na rzecz Dzierżawcy wynoszącej 100 zł. W przypadku pozostawienia pojazdu na więcej niż jeden dzień kwota ta naliczana jest każdorazowo z początkiem dnia następującego. Po uiszczeniu należności osoba upoważniona podniesie szlaban Parkingu, celem umożliwienia wyjazdu. W celu uiszczenia należnej opłaty należy skontaktować się w Dzierżawcą na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Podniesienie szlabanu możliwe jest wyłącznie w dni robocze, na co osoba wjeżdżająca na Parking wyraża zgodę.
 9. Wjazd na teren Parkingu nie powoduje zawarcia z Dzierżawcą oraz podmiotami z nim współpracującymi umowy o charakterze najmu, dzierżawy lub przechowania, albo jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze – w szczególności żadnej umowy zobowiązującej Dzierżawcę oraz podmioty z nim współpracujące do sprawowania pieczy nad pojazdem Korzystającego lub osoby korzystającej z Parkingu bez Zgody. Jest to oddanie do użycia na zasadzie gościny, prekarium, zachowania grzecznościowego bez celu zysku.

§2. Zasady korzystania z parkingu.

 1. Korzystający lub osoba korzystająca z Parkingu bez Zgody są uprawnieni do korzystania z Parkingu i przebywania na jego terenie wyłącznie w czasie określonym zgodnie z § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu.
 2. Dzierżawca ma prawo w każdej chwili nakazać opuszczenie Parkingu przez Korzystającego lub osoby korzystającej z Parkingu bez Zgody, co nie może spowodować powstania po jego stronie żadnych roszczeń wobec Dzierżawcy.
 3. Zabrania się zatrzymywania na wjeździe do Parkingu i poza wyznaczonymi miejscami postojowymi. Korzystający lub osoba korzystająca z Parkingu bez Zgody zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie i w sąsiedztwie Parkingu.
 4. Na terenie Parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów, wynosząca 5 km/h.
 5. Osoby pozostające na terenie Parkingu zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów ustaw szczególnych regulujących zasady ruchu drogowego oraz poleceń Dzierżawcy.
 6. Zabrania się wchodzenia na teren Parkingu, przez osoby niebędące kierowcami pojazdów korzystających z Parkingu, w szczególności pieszych.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.
 8. Pojazdy należy ustawiać wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojazdy sąsiednie, zachowując od nich odległość umożliwiającą swobodne otworzenie drzwi. Pojazdy można pozostawiać tylko w sposób umożliwiający opuszczenie Parkingu pozostałym osobom.
 9. Dzierżawca oraz podmioty z nim współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu na terenie Parkingu z winy użytkownika pojazdu, innych użytkowników Parkingu, osób trzecich lub działań siły wyższej, w szczególności spowodowanych usytuowaniem drzew i krzewów na jego terenie. Dzierżawca oraz podmioty z nim współpracujące nie ponoszą także odpowiedzialności za rzeczy stanowiące wyposażenie pojazdów, pozostawione w pojazdach, czy na terenie Parkingu. Wyłącza się odpowiedzialność Dzierżawcy oraz podmiotów z nim współpracujących z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych.
 10. Korzystający lub osoba korzystająca z Parkingu bez Zgody ponosi pełną odpowiedzialność́ za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu osobom trzecim, zarówno poprzez swoje umyślne, jak i nieumyślne działanie, a także zaniechanie.
 11. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  1. ustawianie stoisk handlowych oraz prowadzenie wszelkich form sprzedaży i reklamy, w tym prowadzenia akcji marketingowych, reklamowych, promocyjnych, pozostawiania przyczep/pojazdów reklamowych lub innych form mobilnych reklam zewnętrznych oraz prowadzenie handlu obwoźnego lub obnośnego,
  2. palenie tytoniu i spożywanie alkoholu,
  3. wjazd pojazdów przewożących materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące oraz broń,
  4. naprawianie i mycie samochodów,
  5. wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w tym płynów chłodzących, paliw lub olejów,
  6. pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem, w przypadku nieporuszania się po Parkingu,
  7. parkowanie pojazdów z defektami powodującymi wycieki płynów eksploatacyjnych,
  8. pozostawienie bez opieki wszelkich przedmiotów innych niż pojazdy samochodowe, w tym bagaży, wózków, rowerów itp.,
  9. zanieczyszczanie terenu Parkingu,
  10. pozostawianie pojazdu poza godzinami jego funkcjonowania bez uprzedniej zgody Dzierżawcy,
  11. jazda jednośladami, na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach itp.,
  12. opuszczanie Parkingu inną drogą, niż przez główną bramę.
 12. Korzystający lub osoby korzystające z Parkingu bez Zgody zobowiązani są nadto do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. zachowania czystości Parkingu,
  2. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych,
  3. poszanowanie zieleni na terenie Parkingu,
  4. podporządkowania się poleceniom Dzierżawcy lub osoby przez niego wyznaczonej, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek na terenie Parkingu,
  5. uszanowania własności innych Korzystających z Parkingu.
 13. Dzierżawca lub osoba przez niego wyznaczona są uprawnieni do usunięcia z terenu Parkingu osoby niestosujące się do reguł wyznaczonych zasadami niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku niewłaściwie zaparkowanego pojazdu, utrudniającego lub blokującego ruch na terenie Parkingu, Dzierżawca lub osoba przez niego wyznaczona są uprawnieni do zlecenia odholowania pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika tego pojazdu.
 15. W przypadku niezastosowania się do zasad ustalonych mocą niniejszego Regulaminu, Dzierżawca lub osoba przez niego wyznaczona są również upoważnieni do wezwania właściwych organów wykonujących prawo, w szczególności policji lub straży miejskiej, celem wyegzekwowania zasad prawidłowego parkowania oraz zaprzestania naruszania miru Parkingu.
 16. Korzystający lub osoba korzystająca z Parkingu bez Zgody wyraża zgodę na bycie monitorowanym w ramach systemu kamer, które mogą zostać zamontowane na Parkingu, co jednocześnie nie powoduje, że Dzierżawca ma wobec niego z tej przyczyny jakiekolwiek zobowiązania o charakterze nadzoru nad majątkiem/przechowania majątku. Nagrania z systemu monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku Korzystającego lub osoby korzystającej z Parkingu bez Zgody, którzy nie zastosują się do postanowień Regulaminu. Niniejszy zapis nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w zakresie czego Korzystający lub osoba korzystająca z Parkingu bez Zgody wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dzierżawcę.
 17. W razie powstania szkody na mieniu Dzierżawcy lub innych osób, podmiot, który taką szkodę wyrządził, zobowiązany jest przed opuszczeniem Parkingu do niezwłocznego powiadomienia Dzierżawcy o spowodowanej szkodzie.
 18. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Parkingu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Załącznik 1

Podmioty współpracujące z Dzierżawcą:

 1. Ortogo Centrum Medyczne
 2. Kancelaria notarialna S. Gomółka K. Tulej s.c.